Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO: http://ogarek.eu

I. DEFINICJA POJĘĆ

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.-kodeks cywilny /Dz.U.2014.121 ze zm./

2. Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną , dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z  jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Kupujący – należy przez to rozumieć osobę fizyczną , która ukończyła co najmniej 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynów prawnych, osobę prawną, jednostkę nie posiadającej osobowości prawnej , której  przepisy szczególne przyznają zdolność prawną , która zamierza dokonać lub dokonała zakupu w Sklepie internetowym Sprzedawcy.

4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego www.ogarek.eu. w  zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną /Dz.U. 2002.144.1204 ze zm./.

5. Sklep internetowy – należy rozumieć prowadzony przez Sprzedawcę na stronie internetowej www.ogarek.eu  sklep internetowy , za pośrednictwem którego Kupujący może nabyć produkty znajdujące się w   ofercie Sprzedawcy.

6. Sprzedawcy – należy rozumieć właściciela sklepu internetowego :

OGAREK Technika Grzewcza z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kościuszki 27

NIP 634-108-80-45

 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawarta pomiędzy OGAREK Technika Grzewcza, a Kupującym zawierana w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie , w tym z wykorzystaniem serwisu Sklepu internetowego.

8. Ustawa o prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta /Dz.U.2014.827/.

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną /Dz.U 2002.144.1204 ze zm./.

10. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego , zmierzające bezpośrednio do zawarcie Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

11. Zamówienie z obowiązkiem zapłaty – oświadczenie woli Kupującego, w którym potwierdza, iż wie , że zamówienie które składa pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

   1. Sklep ogarek.eu to sklep internetowy , dostępny w domenie www.ogarek.eu, prowadzony przez OGAREK Technika Grzewcza z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kościuszki 27, z którą Kupujący mogą się kontaktować pod następującym adresem  mailowym ogarek@onet.eu lub telefonicznie dzwoniąc na numer 32 261-94-44 /koszt połączenia za minutę wg taryfy operatora/w godz. 09:00-17:00 w dni robocze.                                                                       

2. Sklep ogarek.eu prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie  przez strony internetowe w domenie www.ogarek.eu.

3. Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie , nieodpłatnie,  za pośrednictwem  strony internetowej www.ogarek.eu.

4. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Kupujący powinien posiadać:

- komputer ,laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet

- przeglądarkę internetową Internet Explorer , Mozilla ,  FireFox , Chrome lub Opera

- aktywne konto poczty elektronicznej /e-mail/

 

 III. OFERTA

1. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.  Ceny te nie zawierają kosztów wysyłki .

2. Ceny podane w sklepie internetowym nie obejmują montażu ani szkolenia w zakresie obsługi.

3. Towary oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe z wyjątkiem ofert oznaczonych jako wyprzedaż, pochodzą z polskiej dystrybucji.

4. Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby treść strony internetowej www.ogarek.eu  jak najdokładniej  odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacjach  /cen, konfiguracji czy parametrów technicznych/-ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane przed zawarciem umowy sprzedaży i przystąpieniem Sprzedawcy do wysyłki towaru tj. w toku procedury  składania zamówienia .

5. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży hurtowej. W przypadku złożenia przez jednego Kupującego zamówienia na więcej niż dwie sztuki tego samego produktu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania  takiego zamówienia lub do jego realizacji na indywidualnie uzgodnionych z Kupującym warunkach.

 

IV. ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚCI

1. Zamówienie zostaje złożone przez Kupującego w formie elektronicznej  i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu internetowego za określoną tam cenę  Do złożenia zamówienia konieczne jest kliknięcie przycisku oznaczonego ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY.

2. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.

3. Kupujący otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia w mailu potwierdzającym. Z tą chwilą następuje zawarcie umowy sprzedaży.

4. Zamówienia realizowane są jedynie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.

5. Konto e-mail Kupującego jest podstawowym narzędziem przekazu i wymiany informacji pomiędzy Kupującym i Sprzedającym.

6. Kupujący w razie niezgodności zamówienia może anulować zamówienie informując Sprzedawcę w mailu zwrotnym.

7. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez OGAREK Technika Grzewcza danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. 02.101.926 z późniejszymi zmianami/, a także na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002r  o świadczeniu usług drogą elektroniczną  9 DZ.U. 02.144.1204 z późniejszymi zmianami/.

8. W przypadku braku dostępności zamawianego towaru przekazywana jest informacja e-mailem odnośnie przewidywanego terminu dostawy.

9. Wszelkie zmiany dotyczące zamówienia wymagają potwierdzenia w formie pisemnej /drogą elektroniczną/.

10. Kupujący może dokonać płatności za zamówiony towar w jeden z następujących sposobów:

-przelewem /opcja ‘’wpłata na konto’’

-Kurierowi przy odbiorze przesyłki /opcja za pobraniem/

-osobiście przy odbiorze towaru tylko w siedzibie firmy w Dąbrowie Górniczej

Przelewy należy realizować na konto banku: Alor Bank 35 2490 0005 0000 4530 6261 7026.

 

V. TRANSPORT  I DOSTAWA

1. Dostawa zakupionego towaru do Kupującego jest realizowana za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie lub transportem własnym Sprzedawcy. Wysyłka towaru następuje   w przeciągu 2-5 dni roboczych od momentu:

  - potwierdzenia zamówienia przez Kupującego przy wyborze opcji płatności ,,płatność przy odbiorze’’

  - daty zaksięgowania wpłaty na konto Sprzedawcy przy wyborze opcji płatności ,,wpłata na konto’’

2. Odbiorcą przesyłek kurierskich jest osoba ustalona , przy zakupie przez Kupującego i wskazana, na tej podstawie w dokumencie przewozowym.

3. Na czas realizacji składa się czas przygotowania zamówienia i przeciętny czas dostawy.

4. Przygotowanie zamówienia w większości przypadków to czas 2-5 dni roboczych.

5. Deklarowany czas dostawy , przez Przewoźnika wynosi 24-48 h  od momentu nadania przesyłki.   

6. Opłata za dostawę oraz produkt, towar nie zawiera zastrzeżenia godzin doręczenia. Towar o wadze  do 30 kg jest dostarczany w ,,serwisie od drzwi do drzwi’’, paczki powyżej 30 kg w serwisie burta-burta’’ czyli Kurier ma obowiązek zdjąć paczkę z samochodu i ustawić ją na podłożu, przesyłki paletowe w ,, serwisie rampa-rampa” czyli zdjęcie palety z samochodu Kuriera leży po stronie Kupującego.

7. Czas realizacji towaru o statusie na zamówienie jest określony każdorazowo w karcie produktu

8. Koszt dostawy towaru widoczny jest w momencie składania zamówienia  z wyjątkiem wybrania  opcji dostawy ‘’koszt dostawy wg cennika” tj. kiedy Sprzedawca nie jest z różnych względów  obliczyć kosztów dostawy / towary niestandardowe pod względem gabarytów, masy , ilości , w przypadku których ciężko jest zautomatyzować  koszty dostawy , przez funkcjonalność strony internetowej/. Koszt dostawy będzie doliczony do zamówienia. O dokładnych kosztach dostawy Kupujący zostanie poinformowany przed realizacją zamówienie w formie mailowej.

9. Sprzedawca w przypadku odbioru osobistego  towaru poinformuje wcześniej Kupującego że zamówienie jest gotowe do odbioru.

10. Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy jest możliwy w dni robocze w godz. 9:00-17:00.

11. W przypadku dużych zamówień Sprzedawca może zaproponować dostarczenie przesyłki własnym transportem do dowolnego miejsca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W takiej sytuacji warunki oraz koszty transportu będą ustalone indywidualnie z Kupującym.

12. Na każdy sprzedany towar wystawiona jest faktura VAT lub paragon. Faktura VAT będzie dostarczona drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej , chyba , że Kupujący poinformuje  Sprzedawcę, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

13. Dostawa towarów realizowana jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

VI. ODBIÓR TOWARU I REKLAMACJE TRANSPORTOWE

1. Odbiór towaru zamówionego w Sklepie internetowym i dostarczanego firmą kurierską musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z tą chwilą na Kupującego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie konsekwencje wynikające z użytkowania takie jak np. ryzyko uszkodzenia.

2. W chwili odbioru zamówionego towaru Kupujący powinien sprawdzić czy przesyłka dotarła w należytym stanie , czy nie posiada uszkodzeń wynikłych z transportu i czy jest zgodna z zamówieniem. W przypadku  stwierdzonych uszkodzenia lub niezgodności przesyłki z zamówieniem Kurier powinien sporządzić protokół reklamacyjny , który jest podstawą uznania reklamacji transportowej. Protokół powinien być sporządzony w chwili dostawy i na obowiązującym druku przewoźnika ,  potwierdzony przez Kupującego i Kuriera. Należy zwrócić szczególna uwagę na zgodność zapisów wpisanych przez Kuriera do protokołu ze stanem faktycznym. Protokół reklamacyjny na podstawie którego nasz pracownik rozpocznie reklamacje w firmie przewozowej jest wymagany do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez naszą firmę i należy go przesłać niezwłocznie na adres ogarek@onet.eu wraz z informacją o stwierdzonych uszkodzeniach lub niezgodności przesyłki z zamówieniem.

 3. Okres udzielenia odpowiedzi na zgłoszoną reklamację wynosi 14 dni od jej zgłoszenia.

 

 

VII. GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie internetowym objęte są gwarancją producenta. Warunki gwarancji , w tym  obowiązki gwaranta i uprawnienia Kupującego określa producent. Warunki gwarancji poszczególnych towarów dostępne są w karcie katalogowej produktu, na stronach producentów, oraz w karcie gwarancyjnej.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego , jeśli  sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną z tytułu rękojmi.

3. Kupujący może złożyć reklamację na adres: OGAREK Technika Grzewcza 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Kościuszki 27 lub na adres email: ogarek@onet.eu.

4. Przy składaniu reklamacji należy podać swoje dane kontaktowe , numer zamówienia lub dokumentu sprzedaży  oraz szczegółowo opisać czego dotyczy reklamacja.

5. Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni .

6. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny określając kwotę , o którą cena ma być obniżona , a Sprzedawca  nie ustosunkował się do tego żądania w  terminie 14 dni, uważa się , że żądanie to uznał za uzasadnione.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego za wady towaru z tytułu rękojmi zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego  , w tym w szczególności art. 556-576 KC.

8. W przypadku niektórych produktów karta gwarancyjna znajduję się wewnątrz fabrycznie zapieczętowanego opakowania, w związku z tym, iż nie chcemy otwierać tak zapakowanych produktów może się zdarzyć, że karta nie będzie podstemplowana, daje to jednak Państwu pewność, że nikt wcześniej nie ingerował w zawartość produktu.

Jeżeli otrzymają Państwo kartę gwarancyjną bez pieczątki to prosimy o przesłanie jej do podstęplowania na adres:

OGAREK Technika Grzewcza
41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Kościuszki 27

łącznie z adresem zwrotnym na który mamy odesłać podstęplowaną kartę gwarancyjną. Sprzedawca podstępluje kartę i niezwłocznie odeśle ją na wskazany przez Państwa adres.

Karty gwarancyjne z towarów odbieranych w punktach odbioru innych niz siedziba firmy, także prosimy o wysłanie do podstęplowanie w/g wskazań powyżej.

 

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia "w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy’’ lub’’ w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy."

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

OGAREK Technika Grzewcza
41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Kościuszki 27

tel. 32 261-94-44

/koszt połączenia wg stawek operatora/

e-mail: ogarek@onet.eu

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

5. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub odesłać na adres :

OGAREK Technika Grzewcza
41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Kościuszki 27

lub przekazać ją osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie , a każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

6. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 250PLN.

7. W przypadku odstąpienia od umowy , umowa jest uważana za niezawartą. To co strony świadczyły , ulega zwrotowi w stanie niezmienionym , chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Zwracany przez Konsumenta rzecz powinna zostać zapakowana w sposób zapewniający jej bezpieczne dostarczenie do Sklepu. W przypadku przesyłki opakowanie rzeczy powinno zapewniać możliwość bezpiecznego transportu.

10. Prawo odstąpienia od umowy , zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

- o świadczeniu usług , jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta , który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia , że po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym , nad którymi Przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy ;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana , wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokajaniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu , której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych , jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy , które po dostarczeniu , ze względu na swój charakter , zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe , których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży , a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku , nad którymi Przedsiębiorca nie ma kontroli;

- w której Konsument wyraźnie żądał , aby Przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te , których wykonania Konsument żądał , lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji , prawo odstąpienia od umowy  przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu , jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism , z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

- zawartej w drodze aukcji publicznej;

- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania , innych niż do celów mieszkalnych , przewozu rzeczy , najmu Samochodów , gastronomii , usług związanych z wypoczynkiem , wydarzeniami rozrywkowymi , sportowymi  lub kulturalnymi , jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usług;

- o dostarczanie treści cyfrowych , które nie są zapisane na nośniku materialnym , jeżeli spełnianie świadczenia  rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

IX. ZMIANA REGULAMINU

1. Sprzedawca ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn , w tym w szczególności ze zmianą:

- przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

- sposobów płatności i dostaw;

- zakresu , odpłatności lub rodzaju świadczonych usług elektronicznych;

2. Zmiany regulaminu wchodzą w życie nie wcześniej niż po upływie co najmniej 14 dni od dnia:

- umieszczenia i utrzymania na stronie głównej Sklepu internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu ;

- powiadomienia Klientów posiadających konto w Sklepie internetowym  /Klientów zarejestrowanych/  poprzez przesłanie wiadomości o zmianie Regulaminu na adres poczty elektronicznej , wskazany przez Klienta w toku rejestracji;

3. Zmian Regulaminu nie stosuje się do umów zawartych bądź zrealizowanych.

 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Sprzedawca podejmuje wszelkie możliwe środki bezpieczeństwa w celu zapobiegnięcia utraty, nieupoważnionego dostępu, użycia, zmiany oraz ujawnienia wszelkich danych osobowych nam powierzonych.

2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Kupujący dokonujący zakupu w sklepie internetowym wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail oraz na przetwarzanie przez sklep http://ogarek.eu/ danych osobowych Klienta w celu dokonania transakcji w Sklepie http://ogarek.eu/  zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997/

4. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy OGAREK Technika Grzewcza a Klientem , który nie jest Konsumentem jest Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy OGAREK Technika Grzewcza a Klientem który jest Konsumentem jest Sąd określony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie dotyczących Klientów będących Konsumentami mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie dotyczącym Klientów nie będących Konsumentami mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

Polityka Prywatności RODO/GDRP

Z dniem 25 maja 2018 roku w życie wchodzi nowe europejskie rozporządzenie w ochronie danych (GDPR/RODO), zastępujące dyrektywę UE z 1995 r. o ochronie danych. OGAREK Technika Grzewcza 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul Kościuszkin27, NIP: 634-108-80-45 jako administrator danych osobowych, wprowadza politykę prywatności opierającą się na nowych przepisach z troska o swoich dotychczasowych i przyszłych klientów. RODO (ang. GDPR) to inaczej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Rozporządzenie reguluje ochronę danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Założeniem dokumentu było ograniczenie zróżnicowania przepisów między poszczególnymi państwami członkowskimi. RODO przynosi nowe rozwiązania i wzmacnia dotychczasowe wymagania. Wprowadza też wiele nowych uprawnień dla osób fizycznych i obowiązków dla administratorów. Podstawa Prawna Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego prowadzi do zintegrowania zasad ochrony danych osobowych, dzięki czemu zauważymy wzmocnienie praw obywateli UE poprzez nałożenie nowych obowiązków na wszystkie organizacje przetwarzające dane osobowe a w szczególności na te, które oferują nam towary i usługi online. OGAREK Technika Grzewcza postanowił również zadbać o Państwa bezpieczeństwo dlatego przystępujemy do przestrzegania GDPR/RODO we wszystkich usługach, które świadczymy dla Państwa. Państwa dane były, są i będą zawsze chronione. To dzięki Wam jesteśmy w tym miejscu, wdrażamy nowe zmiany dla Państwa, abyście mieli pewność, że Klient ma pełną kontrolę nad swoja prywatnością. Już od dłuższego czasu nasza firma poczęła odpowiednie przygotowania, w celu dostosowania się do nowych przepisów. Jesteśmy świadomi, że nasi klienci, partnerzy a przede wszystkim pracownicy mają nowe obowiązki. Wspólnie zastanawialiśmy się jak wdrożyć zmiany, aby w jak najmniejszym stopniu nie stwarzać nie potrzebnego zamieszania. Naszym celem jest w dalszym ciągu zawsze zachować prywatność i bezpieczeństwo danych, a także kontrolować przetwarzanie wszystkich powierzonych nam danych, zgodnie z wymaganiami GDPR. Cel przetwarzania W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe? Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach: a) Zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (art.6 RODO) b) Celem wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych takich jak - wystawianie i przechowywanie
faktur oraz dokumentów księgowych, - udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i w formie prawem przewidzianym, W tej sytuacji z danych będziemy korzystać: - przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawienia faktury( art. 6 ust.1c RODO), - przez czas jaki nakazują nam przepisy przechowywać dane, np. podatkowe (art. 6 ust.1c RODO), - przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę od urzędów państwowych (art. 6 ust.1f RODO), c) Wykrywania nadużyć i zapobiegania im przez czas trwania umowy, a następnie przez okres po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań d) Ustalenia obrony i dochodzenia roszczeń – może obejmować sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi- przez okres po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy e) Marketingu bezpośredniego – przez czas trwania umowy lub na podstawie Państwa zgody do czasu jej cofnięcia f) Tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług lub prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, przedawniają się roszczenia wynikające z umowy g) Wsparcia obsługi – w tym poprzez informowanie o awariach, dostosowanie obsługi w oparciu m.in. o dane o ofercie z której Państwo korzystają czy o dotychczas złożonych reklamacjach – przez czas trwania umowy Jakie prawa Państwu przysługują? a) Prawo do sprostowania - Korzystając z tego prawa możesz zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych. b) Prawo do usunięcia danych - Korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. c) Prawo do ograniczenia przetwarzania - Korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, np. kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania. Przepisy dopuszczają naliczanie opłat oraz proces windykacji (jeżeli jest to zasadne) mimo jednoczesnej realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych. d) Prawo dostępu do danych - Korzystając z tego prawa masz możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy. e) Prawo do przeniesienia - Korzystając z tego prawa masz możliwość przeniesienia przez nas danych bezpośrednio do innego administratora, jak również otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, w taki sposób, żebyś mógł samodzielnie przenieść dane do innego administratora. Rejestr czynności przetwarzania Jako Administrator Danych osobowych jesteśmy zobligowani do prowadzenia rejestru, który ma dokumentować najważniejsze czynności związane z przetwarzaniem danych, w tym wskazywać sposoby ich zabezpieczenia czy rejestru odbiorców danych. Taki rejestr w odpowiedzialny sposób prezentuje co fizycznie dzieje się z Państwa danymi osobowymi w naszych zbiorach i jak się z nimi obchodzimy.
Bezpieczeństwo danych osobowych Administrator musi na nowo ocenić, czy zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych może nastąpić przez wdrożenie szyfrowania, pseudonimizacji (czyli przetwarzania danych osobowych w taki sposób, aby nie było możliwe bezpośrednie zidentyfikowanie, do kogo one należą). Inspektor Ochrony Danych Osobowych Dane kontaktowe: OGAREK Technika Grzewcza ul. Kościuszki 27 41-300 Dąbrowa Górnicza, Województwo: śląskie, NIP Firmy: 634-108-80-45. ZGODA i SKARGA: Jeżeli wykorzystane przez nas Państwa dane osobowe nie są związane z realizowaną przez nas umową, realizacją obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystywania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać nam z góry określone działania o których zostaniecie poinformowani. Oczywiście, w każdej chwili taką zgodę możecie Państwo ją wycofać (nie wpłynie to na zgodność z prawem czynności przed wycofaniem zgody). Macie Państwo oczywiście również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (kiedyś GIODO), jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza Przepisy Prawa. Polityka prywatności Niniejsza polityka dotyczącą „cookies” odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, których właścicielem i administratorem jest OGAREK Technika Grzewcza. Prywatność i bezpieczeństwo danych użytkowników stron internetowych których właścicielem i administratorem jest OGAREK Technika Grzewcza jest jednym z naszych priorytetów. Strona internetowa OGAREK Technika Grzewcza https://www.ogarek.eu/ wykorzystuje pliki „cookies”, które pozwalają na zapamiętanie wybranych informacji o jego użytkownikach i ich preferencjach. Za ich pomocą nie są jednak przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Zmiany polityki prywatności Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez publikację nowej polityki prywatności na stron.